Truyền hình việt nam có từ khi nào

 

Truyền hình Việt Nam có hơn 120000 giờ phát sóng những kênh quảng bá và hơn 15000 giờ phát sóng trên các kênh vệ tinh mỗi năm. Với 5 trung tâm khu vực cùng với 8 cơ quan thường trú THVN tại nước ngoài với 4000 nhân sự duy trì & phát triển quan hệ với gần 30 đài truyền hình cùng với hơn 10 tổ chức truyền hình quốc tế khác trên thế giới.

1/ Vị trí và chức năng: Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật của

Đảng và Nhà nước cũng như cung ứng các dịch vụ công đến với đông đảo nhân dân. THVN góp phần giáo dục nâng cao dân trí phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng những chương trình được phát trên truyền hình.

Đài Truyền hình VN chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin & Truyền thông về hoạt động báo chí cũng như tần số phát sóng trên sóng truyền hình.

 

 

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn: Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) thực hiện những nhiệm vụ như tham gia xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển của hệ thống truyền hình ở Việt Nam. Chủ trì phối hợp với những đài truyền hình và đài phát thanh truyền hình địa phương về các kế hoạch sản xuất chương trình phát trên sóng

TH quốc gia.THVN quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung các chương trình cũng như thời lượng phát sóng hàng ngày của đài THVN. Quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của để sản xuất chương trình và truyền dẫn tín hiệu cũng như phát sóng các chương trình truyền hình quốc gia trong nước & ra nước ngoài. Quản lý những dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và tham gia thẩm định các đề án quan trọng thuộc chuyên môn nghiệp vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao cho.

Chủ trì phối hợp với những cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính của Đài THVN phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước cũng như quy định khác của pháp luật liên quan để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành văn bản pháp quy.

Hướng dẫn những đài truyền hình và đài phát thanh truyền hình địa phương về tên viết tắt bằng tiếng Việt hay tên bằng tiếng Anh cũng như tên viết tắt bằng tiếng

Anh của các đài truyền hình và đài phát thanh truyền hình địa phương & về nghiệp vụ kỹ thuật truyền thanh truyền hình. Ngoài ra đài truyền hình việt nam còn thực hiện các nhiệm vụ và quyền lợi khác theo quy định của phát luật việt nam.